Co zyskujesz?

Wypracowanie scenariuszy i kryteriów do decyzji, które pozwalają na podjęcie klarownej, przemyślanej decyzji biznesowej.

Wartość: bezpieczeństwo podejmowania strategicznych posunięć

Dostarczamy: wypracowanie i ocena scenariuszy oraz uzasadnienie kluczowych decyzji

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Od:
Telefon:


Temat:

Powrót »

Jakie usługi realizujemy?

Strategia logistyczna »

Strategia logistyczna

Wypracowanie scenariuszy i rekomendacja decyzji dotyczących optymalnej konfiguracji łańcucha dostaw lub optymalnego modelu rozwoju zasobów magazynowych i dystrybucyjnych w oparciu o cele i kryteria biznesowe, analizę zasobów oraz oszacowanie korzyści i kosztów.

Wypracowane scenariusze są oceniane pod kątem ich wykonalności i ryzyk w czasie, a punktem wyjścia są obecne zasoby pod kątem możliwości ich optymalnego wykorzystania do realizacji celów biznesowych.

Finalnie, strategia logistyczna definiuje najlepszy możliwy scenariusz rozwoju i udziela kompleksowych odpowiedzi na kluczowe pytania w obszarze logistyki, w czym zawierają się między innymi:
• cele strategiczne oraz KPI w obszarze logistyki / łańcucha dostaw
• model i organizacja systemu logistycznego / sieci dystrybucji
• lokalizacje magazynów, centrów dystrybucyjnych, cross-doków
• wykorzystanie zasobów własnych vs outsourcing usług logistycznych
• modele finansowania infrastruktury (‘rent or buy’, ‘rent or build’)
• poziomy automatyzacji procesów i wykorzystania systemów IT
• organizacja logistyki i powiązania z pozostałymi funkcjami biznesu

Wsparcie decyzji

Zdefiniowanie i analiza możliwych scenariuszy uwzględniających model biznesowy, obecną sytuację oraz istniejące zasoby firmy w celu wyboru najlepszej decyzji w obszarze logistyki magazynowej, produkcyjnej lub łańcucha dostaw i dystrybucji.

Przykłady decyzji biznesowych w obszarze logistyki:
• lokalizacja magazynu / centrum dystrybucyjnego
• wykorzystanie zasobów własnych vs outsourcing
• decyzje ‘rent or buy’ / ‘rent or build’, zakup magazynu lub działki
• zmiana systemu logistycznego, konsolidacja magazynów
• wdrożenie automatyki magazynowej / systemu IT

W efekcie doradztwa wspierającego decyzje powstaje zestawienie oraz porównanie korzyści i kosztów poszczególnych scenariuszy. Następnie, wspólnie z Klientem (w toku warsztatów decyzyjnych), wypracowana zostaje optymalna decyzja biznesowa na podstawie przedstawionych rekomendacji.

Feasibility study

Ocena opłacalności i korzyści wdrożenia automatyki magazynowej w oparciu o analizę strumieni, bazę wiedzy w dziedzinie technologii oraz business case i kryteria biznesowe (np. ROI) dotyczące automatyzacji magazynu i procesów logistycznych.

Szacowanie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową, które jest szczególnie przydatne podczas poszukiwania i przygotowań do zawarcia umowy najmu lub zakupu magazynu albo działki.

Automatyzacja magazynów

  • Maksymalizuj ROI i ogranicz utraconą sprzedaż
  • Zredukuj koszty pracy i powierzchni w magazynie
  • Zapewnij możliwość dalszego rozwoju biznesu

Więcej »

 

Automatyzacja magazynów