Co zyskujesz?

Przełożenie założeń biznesowych na koncepcję lub projekt szczegółowy zgodnie z zasadami sztuki, najnowszym stanem technologii i doświadczeniem z wdrożeń.

Wartość: niezależne rozwiązania spełniające biznesowe wymagania

Dostarczamy: nowoczesne koncepcje, oparte na doświadczeniu i liczbach, realizujące cele logistyczne i biznesowe

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development

  Jakie usługi realizujemy?

  Masterplan logistyczny magazynu »

  Kompleksowy projekt logistyczny magazynu, na który składają się:
  • analiza przepływów, prognozy, zapotrzebowania, wielkości magazynu
  • kalkulacje finansowe CAPEX / OPEX / ROI
  • rysunek layoutu, umiejscowienia stref, regałów, automatyki, ciągów komunikacyjnych
  • inne elementy wpływające na optymalne i bezbłędne działanie magazynu.

  Masterplan logistyczny może dotyczyć całego magazynu lub centrum dystrybucyjnego, ale także wybranej strefy / stref w magazynie. Analogicznie można zaplanować zakład produkcyjny z rozkładem stref, ciągów produkcyjnych i technologicznych, z logistyką zakładową / wewnętrzną.

  Masterplan logistyczny magazynu obejmuje layout magazynu, czyli projekt optymalnego rozplanowania i zagospodarowania przestrzeni w magazynie. Składa się na niego rozmieszczenie stref i ciągów komunikacyjnych w sposób pozwalający na optymalizację zasobów (zwłaszcza przestrzeni) oraz realizowanych procesów logistycznych.

  Plan sieci dystrybucji

  Opracowanie optymalnego rozwiązania dla siatki dystrybucyjnej na poziomie punktów przeładunkowych / cross-doków, tras dostaw oraz całej sieci.

  Czynniki uwzględnione w procesie projektowania planu sieci dystrybucji:
  • cele biznesowe, w szczególności w obszarze sprzedaży
  • obecne oraz prognozowane przepływy towarowe i materiałowe
  • posiadane i planowane zasoby oraz warunki brzegowe dystrybucji
  • najlepsze praktyki i doświadczenie z realizowanych projektów

  Projekt koncepcyjny

  Opracowanie koncepcji logistyki dla obiektu magazynowego, zakładu produkcyjnego lub grupy obiektów funkcjonującej w ramach całościowej sieci dystrybucji i łańcucha dostaw firmy. Projekt koncepcyjny tworzony jest w oparciu o analizę i prognozy przepływów, analizę obecnych zasobów i warunków brzegowych, a także wiedzę i doświadczenia z podobnych projektów.

  Przykładowe projekty koncepcyjne:
  • centrum usług fulfillment
  • logistyka zakładu produkcyjnego
  • lokalizacja cross-doków
  • zasady planowania tras dostaw

  Specyfikacja przetargowa

  Przełożenie masterplanu logistycznego magazynu lub zakładu produkcyjnego na język zapytania ofertowego.

  Dokładne sformułowanie składowych infrastruktury magazynowej i wyposażenia, w tym automatyki magazynowej, będące wynikiem optymalnego projektu funkcjonowania magazynu, stanowiącego spójną koncepcję do zaimplementowania.

  Specyfikacja przetargowa, poza wyposażeniem obiektów magazynowych i produkcyjnych, może także dotyczyć łańcucha dostaw oraz dystrybucji i obejmować na przykład usługi logistyczne, spedycję czy środki transportu.

  Specyfikacja umożliwia przeprowadzenie przetargu i zapewnia porównywalność ofert.

  Projektowanie IT

  Przygotowanie specyfikacji wymagań dla dostawców systemów informatycznych.

  WMS design, czyli projekt procesów i logiki biznesowej systemu zarządzania magazynem, spójny z koncepcją magazynu zawartą w masterplanie logistyczny (jeśli wykonany wcześniej).

  Projektowanie IT obejmuje także specyfikacje wymagań dla systemów wspierających zarządzanie łańcuchem dostaw, dystrybucją i transportem oraz analizy biznesowe / BI w obszarze logistyki.

  Automatyzacja magazynów

  • Maksymalizuj ROI i ogranicz utraconą sprzedaż
  • Zredukuj koszty pracy i powierzchni w magazynie
  • Zapewnij możliwość dalszego rozwoju biznesu

  Więcej »