Co zyskujesz?

Przełożenie założeń biznesowych na koncepcję lub projekt szczegółowy zgodnie z zasadami sztuki, najnowszym stanem technologii i doświadczeniem z wdrożeń.

Wartość: niezależne rozwiązania spełniające biznesowe wymagania

Dostarczamy: nowoczesne koncepcje, oparte na doświadczeniu i liczbach, realizujące cele logistyczne i biznesowe

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Od:
Telefon:


Temat:

Powrót »

Jakie usługi realizujemy?

Masterplan logistyczny magazynu »

Masterplan logistyczny magazynu / strefy / zakładu produkcyjnego

Kompleksowy projekt logistyczny magazynu, na który składają się:
• analiza przepływów, prognozy, zapotrzebowania, wielkości magazynu
• kalkulacje finansowe CAPEX / OPEX / ROI
• rysunek layoutu, umiejscowienia stref, regałów, automatyki, ciągów komunikacyjnych
• inne elementy wpływające na optymalne i bezbłędne działanie magazynu.

Masterplan logistyczny może dotyczyć całego magazynu lub centrum dystrybucyjnego, ale także wybranej strefy / stref w magazynie. Analogicznie można zaplanować zakład produkcyjny z rozkładem stref, ciągów produkcyjnych i technologicznych, z logistyką zakładową / wewnętrzną.

Masterplan logistyczny magazynu obejmuje layout magazynu, czyli projekt optymalnego rozplanowania i zagospodarowania przestrzeni w magazynie. Składa się na niego rozmieszczenie stref i ciągów komunikacyjnych w sposób pozwalający na optymalizację zasobów (zwłaszcza przestrzeni) oraz realizowanych procesów logistycznych.

Plan sieci dystrybucji

Opracowanie optymalnego rozwiązania dla siatki dystrybucyjnej na poziomie punktów przeładunkowych / cross-doków, tras dostaw oraz całej sieci.

Czynniki uwzględnione w procesie projektowania planu sieci dystrybucji:
• cele biznesowe, w szczególności w obszarze sprzedaży
• obecne oraz prognozowane przepływy towarowe i materiałowe
• posiadane i planowane zasoby oraz warunki brzegowe dystrybucji
• najlepsze praktyki i doświadczenie z realizowanych projektów

Projekt koncepcyjny

Opracowanie koncepcji logistyki dla obiektu magazynowego, zakładu produkcyjnego lub grupy obiektów funkcjonującej w ramach całościowej sieci dystrybucji i łańcucha dostaw firmy. Projekt koncepcyjny tworzony jest w oparciu o analizę i prognozy przepływów, analizę obecnych zasobów i warunków brzegowych, a także wiedzę i doświadczenia z podobnych projektów.

Przykładowe projekty koncepcyjne:
• centrum usług fulfillment
• logistyka zakładu produkcyjnego
• lokalizacja cross-doków
• zasady planowania tras dostaw

Specyfikacja przetargowa

Przełożenie masterplanu logistycznego magazynu lub zakładu produkcyjnego na język zapytania ofertowego.

Dokładne sformułowanie składowych infrastruktury magazynowej i wyposażenia, w tym automatyki magazynowej, będące wynikiem optymalnego projektu funkcjonowania magazynu, stanowiącego spójną koncepcję do zaimplementowania.

Specyfikacja przetargowa, poza wyposażeniem obiektów magazynowych i produkcyjnych, może także dotyczyć łańcucha dostaw oraz dystrybucji i obejmować na przykład usługi logistyczne, spedycję czy środki transportu.

Specyfikacja umożliwia przeprowadzenie przetargu i zapewnia porównywalność ofert.

Projektowanie IT

Przygotowanie specyfikacji wymagań dla dostawców systemów informatycznych.

WMS design, czyli projekt procesów i logiki biznesowej systemu zarządzania magazynem, spójny z koncepcją magazynu zawartą w masterplanie logistyczny (jeśli wykonany wcześniej).

Projektowanie IT obejmuje także specyfikacje wymagań dla systemów wspierających zarządzanie łańcuchem dostaw, dystrybucją i transportem oraz analizy biznesowe / BI w obszarze logistyki.

Automatyzacja magazynów

  • Maksymalizuj ROI i ogranicz utraconą sprzedaż
  • Zredukuj koszty pracy i powierzchni w magazynie
  • Zapewnij możliwość dalszego rozwoju biznesu

Więcej »

 

Automatyzacja magazynów