Co zyskujesz?

Przełożenie założeń biznesowych na koncepcję lub projekt szczegółowy zgodnie z zasadami sztuki, najnowszym stanem technologii i doświadczeniem z wdrożeń.

Wartość: niezależne rozwiązania spełniające biznesowe wymagania

Dostarczamy: nowoczesne koncepcje, oparte na doświadczeniu i liczbach, realizujące cele logistyczne i biznesowe

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development

Jakie usługi realizujemy?

Masterplan logistyczny magazynu / strefy / zakładu produkcyjnego »

Kompleksowy projekt logistyczny magazynu składający się z:
• analizy przepływów, prognozy, zapotrzebowania, wielkości magazynu
• kalkulacji CAPEX / OPEX / ROI
• rysunku layoutu, umiejscowienia stref, regałów, ciągów komunikacyjnych
• innych elementów wpływających na bezbłędne działanie magazynu.

Analogicznie można zaplanować zakład produkcyjny z rozkładem stref, ciągów produkcyjnych i technologicznych, z logistyką zakładową / wewnętrzną.

Layout magazynu

Projekt optymalnego rozplanowania i zagospodarowania przestrzeni w magazynie.

Obejmuje m.in. rozmieszczenie stref i ciągów komunikacyjnych w sposób pozwalający na optymalizację zasobów (zwłaszcza przestrzeni) oraz realizowanych procesów.

Koncepcje rozwiązań dla strefy, zakładu produkcyjnego

Opracowanie, w oparciu o analizę i prognozy przepływów, wiedzę i doświadczenie, a także analizę obecnych zasobów i warunków brzegowych, koncepcji rozwiązania dla strefy, zakładu, regionu, takich jak np. fulfillment center lub zakładu produkcyjnego.

Planowanie sieci dystrybucji

Opracowanie w oparciu o analizę i prognozy przepływów, wiedzę i doświadczenie, a także analizę obecnych zasobów i warunków brzegowych, koncepcji rozwiązania dla siatki dystrybucyjnej na poziomie punktów przeładunkowych, tras dostaw oraz całej sieci.

Specyfikacja wyposażenia

Przełożenie zaakceptowanego masterplanu na język zapytania ofertowego.

Dokładne sformułowanie składowych infrastruktury magazynowej będące wynikiem optymalnego projektu funkcjonowania magazynu, stanowiącego spójną koncepcję do zaimplementowania.

Specyfikacja umożliwia przeprowadzenie przetargu na wyposażenie i zapewnia porównywalność ofert.

WMS design

Projekt procesów i logiki biznesowej systemu zarządzania magazynem.

Przygotowanie specyfikacji wymagań dla dostawców systemów informatycznych, spójny z koncepcją magazynu zawartą w Masterplanie (jeśli wykonany wcześniej).